หน้าหลัก  

ช่วงนี้ โปรดติดต่อ พัชรี เบอร์มือถือ 081-6688-505

 
ถ้าท่านเพิ่งจะติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก

LawForm ที่ท่านได้ติดตั้งครั้งแรกนั้นสามารถใช้งานได้จริง และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพียงแต่โปรแกรมยังมิได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงมีกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน
แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
โปรดติดต่อคุณพัชรี 02 939 0427 หรือที่ Email pat_formthai@hotmail.com

ถ้าท่านใช้ Lawform อยู่ก่อนแล้ว
ให้ท่าน DownLoad และติดตั้ง
LawForm เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเสมอ
ก็จะเป็นการ Update โปรแกรมใหม่ให้อัตโนมัติทันท

มีฟอร์มอะไรบ้าง ในโปรแกรม LawForm
คลิกที่นี่ DownLoad โปรแกรม LawForm ver 7.65

 

รายละเอียดที่มีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของโปรแกรม LawForm
Lawform ver 7.65
26/02/2556
เพิ่ม/แก้ไขฟอร์ม
(แบบ 3 ก) คำขอยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการ
Lawform ver 7.64
18/05/2555
เพิ่ม/แก้ไขฟอร์ม
(๒) หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์
(เพิ่มแบบฟอร์ม)
Lawform ver 7.63
17/08/2554
ปรับปรุงแก้ไขฟอร์มดังต่อไปนี้
(๓๖) ฎีกา และ ๔๐ ก.
(แบบ ผบ. ๔) หมายเรียกพยานบุคคุล (หน้า-หลัง)
(แบบ ผบ. ๕) คำสั่งเรียกพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ (หน้า-หลัง)
Lawform ver 7.62
15/07/2553
ปรับปรุงแก้ไขฟอร์มดังต่อไปนี้
(๒)A4 หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย
(แบบ ๑๘) ใบมอบฉันทะรับเงิน
----ขยายช่องลงชื่อให้มากขึ้น
(ล. ๕๔) คำร้อง
----แก้ไขฟอร์มให้ถูกต้อง
LawForm ver 7.61
16/06/2553

ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัย
แก้ไข/เพิ่มเติมฟอร์ม ดังนี้
-หนังสือมอบอำนาจ เป็นกระดาษ A4
-แก้ไขฟอร์ม ล.๑.๓ คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย
-เพิ่มฟอร์ม (ค.๖) คำอุทธรณ์

LawForm ver 7.58
18/09/2552
แก้ไขแบบฟอร์ม
ล.๑.๓ คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย (แก้ไขให้สามารถพิมพ์ได้ครบหน้า)
ล.๓ หมายเรียกคดีล้มละลาย (แก้ไขแผนที่)
ล.๑.๑ คำฟ้องคดีล้มละลาย (แก้ไขฟอร์ม เพิ่มกรอบด้านล่าง)
ล.๓๘ หมายเรียกคดีล้มละลาย (แก้ไขฟอร์มใหม่)
ล.๒๒.๒ คำขอท้ายฎีกาคดีล้มละลาย (แก้ไข เลขของฟอร์ม)
ล.๘ คำแถลง (เพิ่มฟอร์มใหม่)
LawForm ver 7.56
28/11/2551
แก้ไขแบบฟอร์ม
แบบ ผบ.1
แบบ ผบ. 2
แก้ไขโปรแกรมเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ระบบใหม่ ๆ
LawForm ver 7.55
15/09/2551
 
เพิ่มฟอร์มดังนี้
ฟอร์ม 40 ก. (ฟอร์มกระดาษ A4)
(๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ (ฟอร์มกระดาษ A4)
สำหรับศาลใช้ (๒๑ พ.) คำให้การพยาน (ฟอร์มกระดาษ A4)

LawForm ver 7.54
05/09/2551


แบบฟอร์ม ผบ.
(9) ใบแต่งทนาย (A4)
(15ก) บัญชีพยาน(A4)

LawForm ver 7.5
11/10/2548
ขนาดไฟล์ 1362 KB
 
เพิ่มฟอร์ม ดังต่อไปนี้
(ธน.๑๒๐) อุทธรณ์
(ธน.๑๒๑) ท้าย อุทธรณ์
(ธน.๑๒๒) คำแก้....
(ธน.๑๒๓) ท้ายคำแก้
(ธน.๑๒๕) ฎีกา
(ธน.๑๒๖) ท้ายฎีกา
LawForm ver 7.4
15/07/2548
ขนาดไฟล์ 1351 KB
 
เพิ่มฟอร์ม และแก้ไขฟอร์ม ดังต่อไปนี้
- (แบบ 3 ก) คำขอยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการ
-ใบสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าปรับ (แก้ไข)
-ใบวางเงินค่าทำหมาย
-ล 3 หมายเรียกคดีล้มละลาย (แก้ไข)
LawForm ver 7.3
10/10/2547
ขนาดไฟล์ 1325 KB
 
เพิ่มฟอร์ม และแก้ไขฟอร์ม ดังต่อไปนี้
------------สำนักงานอนุญาโตตุลาการ---------
(อต. 10 ก.) หนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
(อต. 10 ข.) หนังสือแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
(อต. 10 ค.) หนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
(อต. 11) คำให้การพยาน
(อต. 13) ใบรับเอกสารหรือวัตถุอื่น
(อต. 13) ใบรับเอกสารหรือวัตถุอื่น (2),
(อต. 18) คำแก้ข้อเรียกร้องแย้ง
- - - - - - - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม- - - - - - - - - - -
,สัญญาค้ำประกัน
(แบบ ๑๗) คำขอประนอมหนี้......,
- - - - - - - ศาลแรงงาน- - - - - - - - - - -
(รง. ๗) บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทย์
- - - - - - -ศาลล้มละลายกลาง กระดาษ A4- - - - - - - -- - -
(ล ๕๓) ใบมอบอำนาจ A4
(ล ๕๔) คำร้อง A4
(ล ๒๙) คำขอรับชำระหนี้ (ด้านหน้า)
(ล ๒๙) คำขอรับชำระหนี้ (ด้านหลัง)
LawForm ver 7.2
04/09/2547
ขนาดไฟล์ 1310 KB
 

แก้ไขฟอร์ม
ของสำนักงานอนุญาโตตุลาการทุกฟอร์ม
และเพิ่มฟอร์ม
(อต. 18) คำแก้ข้อเรียกร้องแย้ง

LawForm ver 7.1
25/04/2547
ขนาดไฟล์ 1308 KB
 
เพิ่มฟอร์มดังนี้
(๗) คำร้อง ทั่วไป
(๗) คำร้อง ขอขยายระยะเวลาวางเงิน
(๗) คำร้อง ขอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์
(๗) คำร้อง ขอรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(๗) คำร้อง ขอถอนการยึดทรัพย์/บังคับคดี
,(๗) คำร้อง ขอถอนการยึดทรัพย์/บังคับคดี
- - - - - - - - -คำขอ กระดาษ A4 - - - - - - - - - - - - - -
(๗) คำขอ ยึด/ขับไล่/รื้อถอน/อื่น ๆ
- - - - - - - - -คำแถลง กระดาษ A4 - - - - - - - - - - - - - -
(๗) คำแถลง ขอรับเงินภาษีฯ คืน
(๗) คำแถลง ขอชำระเงิน
- - - - - - - -สำนักงานวางทรัพย์ - - - - - - - - - - - - - - -
(ว. ๑) คำร้องขอวางทรัพย์ (A4)
(ว. ๔) ใบมอบอำนาจ
(ว. ๔) คำร้อง
LawForm ver 7.0
16/05/2546
ขนาดไฟล์ 1286 KB

แก้ไขฟอร์ม
- (๕๘ ข.) สัญญาประกัน -แก้คำผิด " อนุญาต "

เพิ่มฟอร์มดังต่อไปนี้
- (แบบ ๑๙) ใบขอรับเงิน (A4)
-(ล. ๔๘) ใบขอรับเงินที่คู่ความรับไป (A4)
-(ว. ๑) คำร้องขอวางทรัพย์ (A4)
-(๑๐) ใบมอบฉันทะ (A4)
-(๗) คำร้อง และ ๔๐ ก. (A4)
-หนังสือมอบอำนาจชั้นจำหน่ายทรัพย์ (A4)

LawForm ver 7.0 ช่วงลดราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท
ค่าเปิดโค็ดโปรแกรมครั้งละ 500 บาท

LawForm ver 6.5
26/01/2546
ขนาดไฟล์ 1276 KB

เพิ่มฟอร์มดังต่อไปนี้
-(๙ ทวิ) ใบมอบฉันทะ (กระดาษ A4)
-(แบบ ๓) คำขอยึดทรัพย์ (กระดาษ A4)
-(๒) หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (กระดาษ A4)
-(แบบ ๓๙) คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด (กระดาษ A4)
-(รง.๒) คำร้องคดีแรงงาน และ 40 ก.
-(รง.๒) คำขอท้ายคำร้องคดีแรงงาน
LawForm ver 6.4
15/09/2545
ขนาดไฟล์ 1266 KB
 

แก้ไขฟอร์มของศาลปกครอง
- ฟอร์ม (ค ๑) คำฟ้อง (หน้าสุดท้าย)

เพิ่มฟอร์มของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ
- (อต.11) คำให้การพยาน

ปรับปรุงโปรแกรมให้แข็งแรงขึ้น

LawForm ver 6.3
27/03/2545
ขนาดไฟล์ 1265 KB
 
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้สมบูรณ์ขึ้น
LawForm ver 6.2
22/01/45
ขนาดไฟล์ 1265 KB
เพิ่มฟอร์มใหม่ดังนี้
-(ล.๓๘) หมายเรียก คดีล้มละลาย(นัดพร้อม)
-(แบบ ๓ ก) คำขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทำการ
ฟอร์มของศาลปกครอง
-ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
-ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี (กรณีหลายคน)
-(ค. ๑) คำฟ้อง
-คำฟ้อง (หน้าสุดท้าย)
-(ค. ๒) คำขอ คำแถลง
-(ค. ๓) คำให้การ
-(ค. ๔) คำคัดค้านคำให้การ
-(ค. ๕) คำให้การเพิ่มเติม
แก้ไขฟอร์ม
-(อ.ต.20) หนังสือมอบอำนาจ - แก้ไขคำผิดบรรทัดสุดท้าย
LawForm ver 5.3
21/06/44
เพิ่มฟอร์มใหม่ดังนี้
- (๑๒) หมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก (ฟอร์มเก่า)
- (ล ๕) คำให้การลูกหนี้หรือพยาน
LawForm ver 5.1
02/05/44
Update โปรแกรม
แก้ไขตัวโปรแกรม LawForm
LawForm ver 5.0
21/04/44
แก้ไขฟอร์มดังนี้
- ฟอร์ม (๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ
เพิ่ม Field อีก 1 บรรทัด

- ได้แก้ไขคำผิดของฟอร์มฟื้นฟู
เพิ่มฟอร์มใหม่ดังนี้
(ล. ๒๗) คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
(ล. ๒๘) คำคัดค้านคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
(ล. ๒๙.๑) คำฟ้อง
(ล. ๒๙.๒) คำขอท้ายฟ้อง
(แบบ ๓๙) คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด
บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
  LawForm ver 4.63
     11/11/43
UpDate โปรแกรม สามารถรองรับ Windows 2000 และ NT
เพิ่มฟอร์มดังนี้
(ล. ๑๘) สัญญาประกัน
(ล. ๒๕) บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น

( ๑ ) ปกหน้าสำนวน
( ๒ ) หน้าสำนวน
(๑๑) คำให้การจำเลย และ ๔๐ ก
( ๒๐ ) บันทึกฯ เรื่องให้พยานทราบกำหนดนัด
(๒๑ พ.) คำให้การพยาน และ ๔๐ พ.
( ๒๒ ) รายงานกระบวนพิจารณา และ ๔๐ พ.
( ๓๐ ) คำพิพากษาตามยอม
( ๗๖ ) ปกหลังสำนวน
ประกาศศาลจังหวัด...
ใบสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าปรับ

(ด. ๙) ใบแต่งที่ปรึกษากฎหมาย
(ธน.๑๑๓) ใบแต่งทนาย
(ธน.๖) คำ (ทบ. ๑๐๒-๐๒๔)
LawForm ver 4.62
29/07/43
- เพิ่มฟอร์ม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ชื่อฟอร์ม บันทึกถ้อยคำพยานที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
LawForm ver 4.61
 09/07/43
-  แก้ไขคำผิด ของฟอร์มสำนักฟื้นฟูกิจการ
    คือฟอร์ม ฟ. ๒๐/๓ คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
        แก้คำว่า Bankruptcy  ,   เชื้อชาติ , owed       
-  แก้ไขคำผิด ของฟอร์มสำนักฟื้นฟูกิจการ
    คือฟอร์ม ฟ. ๒๐/๑ ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ฯ
    แก้คำว่า   indicate , interest
LawForm ver 4.61
09/07/43

-เพิ่มฟอร์มล้มละลาย สำหรับกระดาษยาว (A3)
ได้แก่ฟอร์ม  ล ๑ , ล ๑๐ , ล ๒๙ , ล ๕๑ ก. , ล ๕๒ , ล ๕๓ , ล ๕๔
 LawForm ver 4.5
 25/03/43
- ฟอร์มคำขอ (๗) ได้แยกเพิ่มเป็น 3 ฟอร์ม คือฟอร์ม คำร้อง   คำขอ   คำแถลง
- ฟอร์มสัญญาประนีประนอม (๒๙)  ได้แยกออกเป็น 2 แบบ
    คือกรอกแบบปกติ และกรอกแบบต่อเนื่องได้ ทำให้สะดวกการย้าย ก็อปปี้ ข้อมูลได้
    (เพิ่มคำอธิบายการกรอกฟอร์มสัญญาประนีประนอมใน Help ด้วย)

- ฟอร์มบัญชีพยาน ได้แยกออกเป็น 2 แบบ
   คือกรอกแบบปกติ และกรอกแบบต่อเนื่องได้ ทำให้สะดวกการย้าย ก็อปปี้ ข้อมูลได้
   (เพิ่มคำอธิบาย ใน Help)

- เพิ่มฟอร์มล้มละลาย ได้แก่ฟอร์มอุธรณ์ และฎีกา
- เพิ่มฟอร์ม อต. ของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ
- เพิ่มฟอร์ม อป. ของอนุญาโตฯ สมาคมวินาศภัย
-  เพิ่มฟอร์มของสำนักฟื้นฟูกิจการ
 - เพิ่มฟอร์ม กักเรือ