หน้าหลัก  แบบฟอร์มศาล

แแบบฟอร์มศาล
 
 

ปรแกรมแบบฟอร์มจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือจะเพิ่มฟอร์ม หรือแก้ไขฟอร์มอย่างไร โปรดกรุณาแจ้ง/ติดต่อคุณพัชรี โทร 02 939 0427 หรือ Email:pat_formthai@hotmail.com

 
คลิกที่นี่ DownLoad โปรแกรมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ver 5.1
PanitForm ver 5.1
09/11/2558

แก้ไขฟอร์ม
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดและหนังสือรับรอง
แบบ ลสช.1 แบบแสดงรายการ...
แบบ บอจ.2
หนังสือรับรอง

PanitForm ver 4.34
25/02/2556
แก้ไขฟอร์ม
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก
แบบ ลช. 3 รายงานการชำระบัญชี
PanitForm ver 4.33
10/12/2555
แก้ไขฟอร์ม
แบบ บมจ.005 เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนบริษัทมหาชน
หน้า 3 , 4
PanitForm ver 4.32
22/05/2555
แก้ไขฟอร์ม
แบบ หส. 1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบ หส. 2 รายการจดทะเบียน
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และหนังสือรับรอง
แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ บมจ.101 คำขอจดทะเบียนและหนังสือรับรอง
PanitForm ver 4.2
21/10/2553
เพิ่มฟอร์ม
คำรับรอง การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ บมจ.008 (จดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัท)
แบบ บมจ.001 (ต่อ ข้อ 6.2)
panitform ver 4.1
21/09/2553

เพิ่มฟอร์ม
แบบ ว. 4 วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แก้ไขฟฟอร์ม ดังนี้
หนังสือมอบอำนาจ (ใหม่)
หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และหนังสือรับรอง
แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ สสช. 1 แบบแสดง...ของห้างหุ้นส่วนบริษัท

panitform ver 4.00
16/06/2553

หนังสือมอบอำนาจ แบบ 1
หนังสือมอบอำนาจ แบบ 2
หนังสือมอบอำนาจ (ใหม่)
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบจองชื่อนิติบุคคล
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
ข้อบังคับ
หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
หนังสือเรื่อง ขอยืนยันการรับชำระค่าหุ้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (เกษตรกรรม)
แบบ ว. 1 วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 วัตถุประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัถกรรม
แบบ ว. 5 วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (รวมทุกวัตถุประสงค์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด และหนังสือรับรอง
แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
----------------------------------------------------------
แบบ บมจ.001 หนังสือบริคณห์สนธิ (มหาขน)
แบบ บมจ.002 วัตถุประสงค์
แบบ บมจ.005 เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนบริษัทมหาชน
แบบ บมจ.006 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด
แบบ บมจ.101 คำขอจดทะเบียนและหนังสือรับรอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด
----------------------------------------------------------
แบบ สสช. 1 แบบแสดง...ของห้างหุ้นส่วนบริษัท
แบบ หส. 1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบ หส. 2 รายการจดทะเบียน
สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------------
ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุ้น
------------------------------------------------------------
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญช
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก
แบบ ลช. 3 รายงานการชำระบัญช
แบบ ลช. 5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญช
แบบ ลช. 6 รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย
หนังสือเรื่อง การตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร