หน้าหลัก
 

เพื่อประกันความพอใจ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
เพื่อทดลองใช้งาน.....ฟรี
....ทดลองใช้ได้นาน เท่าที่ท่านพึงพอใจ....

เนื่องโอกาสแนนำโปรแกรม
สั่งซื้อวันนี้...เพียง 1,500 เท่านั้น
โปรดติดต่อคุณพัชรี 02 939 0427

 

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มที่ดิน ver 3.2

รายละเอียดการ Upgrade โปรแกรม

SETUPTD ver 3.2

04/01/2556

แก้ไขฟอร์มดังนี้
[ทด.16]A4 บันทึกถ้อยคำ
(อ.ช.๒๓) สัญญาซื้อขายห้องชุด
[ท.อ. ๔] ใหม่(A4) หนังสือมอบอำนาจ
(อ.ช.๒๓) สัญญาซื้อขายห้องชุด
setuptd ver 3.10
14/06/2553
เพิ่มฟอร์มที่เป็นกระดาษ A4 ดังนี้
(ท.ด.๑)A4 คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
[ท.ด.๑๓]A4 หนังสือสัญญาขายที่ดิน
(ท.ด.๑๕ ก)A4 หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเฉพาะส่วน
(ท.ด.๑๖)A4 บันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร
(ท.ด.๘๖)A4 บันทึกการประเมิณราคาทรัพย์สิน
SetupTD ver 2.1
09/09/2547
1026 KB
เพิ่มฟอร์มดังนี้
(ท.ด.๒๑ )หนังสือมอบอำนาจ (กระดาษ A4)
SetupTD ver 2.0
16/06/2546
1022 KB

เพิ่มฟอร์มดังนี้
(ท.ด.๑๔ ข) หนังสือสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วน
(ท.ด.๑๕ ก) หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเฉพาะส่วน
(ท.ด.๑๖) บันทึกข้อตกลงภารจำยอม
(ท.ด.๑๖) บันทึกข้อตกลงเรื่องภารจำยอมบางส่วน
,(ท.ด.๔๙ ก.) หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเฉพาะส่วน
(ท.อ. ๙ ) หนังสือสัญญาจำนอง
บันทึกถ้อยคำ (เรื่องบริษัทซื้อที่ดิน)
(ท.ด.๑๖) บันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร

setuptd ver 1.9
24/01/45
1004 KB

ปรับปรุงโปรแกรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SetupTD ver 1.8
30/11/44
946 KB

เพิ่มฟอร์ม
(ท.ด. ๑๓ ข.) หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะส่วน
SetupTD ver 1.7
15/08/2544
919 KB

เพิ่มฟอร์มดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้องชุด)
- (จ.ส. ๔) คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
- [อ.ช.๑] คำขอจดทะเบียนอาคารชุด
- [อ.ช.๓] คำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- [อ.ช.๑๐] หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
- [อ.ช.๑๑] ประกาศ.. การจดทะเบียนอาคารชุด
- [อ.ช.๑๓] หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- [อ.ช.๑๔] ประกาศ.. การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน
- คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน,
- คำขอทราบราคาประเมิณ
- (ท.ด.๙) คำขอถ่ายเอกสาร
- (อ.ช.๑๗) คำขอ.. (สำหรับอาคารชุด)

SetupTD ver 1.6
22/06/2544
999 KB

เพิ่มฟอร์มดังนี้
- หนังสือให้ความยินยอม สามี/ภรรยา
- หนังสือมอบอำนาจ (ท.อ.4)